Algemene voorwaarden – Voice-over

Volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, uitgevoerde werken, overeenkomsten en facturen aangaande voice-over activiteiten van Bob Vanderstukken via www.workandart.be (verder “uitvoerder”), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

De overeenkomst

Tarieven en kosten

De tarieven zijn van toepassing op het inlezen van de door de klant aangeleverde teksten, zoals ze zijn. De prijsbepaling hangt af van de lengte van de tekst en van het uiteindelijke gebruik en verspreiding. Deze worden overeengekomen bij de aanvaarding van de opdracht.

In de prijs is inbegrepen:

 • De artistieke prestatie van de stemopname,
 • De ‘ruwe’ stemopname,
 • Basis audio-nabewerkingen (het verwijderen van storende ademhalingen, klikken, hernemingen, stiltes, …),
 • Het aanleveren van de opname in een of meerdere audiobestanden,
 • Het versturen van de opname via elektronische weg.

Andere kosten zoals reis- en verblijfskosten, gebruik van specifieke apparatuur of huur van een externe opnamestudio zijn niet inbegrepen.
Voor extra montage en geluidsbewerking geldt een uurtarief van €80.
Prijzen zijn exclusief BTW

Offerte

De offerte is vrijblijvend en blijft geldig gedurende 30 dagen.

Voorschot

De uitvoerder heeft het recht om een voorschot te vragen van 50% van het factuurbedrag, alvorens tot verdere uitvoering over te gaan.

Bestelling

Alle opdrachten worden uitgevoerd na expliciete schriftelijke bevestiging door de klant. Deze bevestiging impliceert een stilzwijgende aanvaarding van deze Algemene voorwaarden. Enkel de voorgestelde offerte, gekoppeld aan een gedetailleerde beschrijving van de opdracht geldt als het tarief.

Levering en leveringstermijn

 1. De uitvoerder probeert de opdracht uit te voeren binnen de afgesproken leveringstermijn. Leveringstermijnen gaan in op het ogenblik van totstandkoming van de overeenkomst en worden automatisch verlengd indien verlofperiodes binnen deze termijn vallen, bij overmacht of nieuwe moeilijkheden bij uitvoering van de opdracht of indien de klant wijzigingen aan de overeenkomst of de uit te voeren werken vraagt. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 2. De overeenkomst tussen uitvoerder en klant betreft een overeenkomst op afstand (bestelling via website of mail). De klant kan evenwel geen aanspraak maken op het verzakingsrecht, op basis van artikel 47, §4 van de wet op de marktpraktijken.
  Betalingstermijn
 3. De factuur dient betaald te worden binnen de dertig kalenderdagen na factuurdatum op rekeningnummer: BE43 3631 9531 5301 met vermelding van het factuurnummer.

  Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede
  (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van € 25) als schadebeding.

Uw garantie

Aanpassingen na de opname

De uitvoerder biedt de klant het recht op een gratis aanpassing indien de uitvoerder een fout gemaakt heeft inzake uitspraak, intonatie of door een technische onvolkomenheid. De klant dient voorafgaand een briefing te voorzien met woorden of termen waarover twijfel bestaat qua uitspraak. Indien dat niet gebeurde, vervalt voorgaande clausule.

De uitvoerder is niet aansprakelijk voor inhoudelijke fouten, indien de klant onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt, of deze laattijdig (na aanvang van de werken) aanlevert.

Inhoudelijke aanpassingen en aanvullingen in opdracht van de klant zullen tegen het tarief van €80 per aangesneden uur in rekening worden gebracht.

Gratis proefopname

Een proefopname is een extra gratis dienst, die nooit door de klant afgedwongen kan worden. De proefopnames zijn steeds louter illustratief en mogen in geen geval en op geen enkele wijze door de klant verspreid of gebruikt worden.

Rechten

Gebruiksrecht en herhalingsvergoeding

Elke opname is beschermd door het auteursrecht en de naburige rechten. Na correcte betaling van de overdrachtsvergoeding (op de offerte of factuur vermeld als ‘Buy-out’) worden de exploitatierechten op de geleverde werken voor een duur van 1 jaar (ingaande vanaf de facturrdatum), binnen Belgisch grondgebied, overgedragen aan de klant.

Indien de exploitatierechten uitgebreid worden in tijdsduur, geldt er een herhalingsvergoeding van 50% van het factuurbedrag.

Indien de exploitatierechten worden uitgebreid in verspreiding, wordt er een extra bedrag gefactureerd dat overeenstemt met de algemene tarieven die op dat moment in gebruik zijn.

De uitvoerder behoudt evenwel het recht om gemaakte opnames te gebruiken ter promotie van zijn diensten aan derden.

Rechten van de uitvoerder

De uitvoerder is altijd gerechtigd om het lenen van zijn stem te weigeren, ofwel zich tussentijds aan een opdracht te onttrekken. De uitvoerder is gerechtigd een dienst te wijzigen, uit te breiden dan wel te beëindigen. De uitvoerder heeft het recht de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen Bob Vanderstukken en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Bob Vanderstukken.
 2. Alleen het Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de rechtbank van de woonplaats van de klant of van de plaats waar de verbintenissen zijn ontstaan of waar ze worden uitgevoerd.